پارسی سخن بگوییم(2)

new.gif      ویرایشگر خودکار   new.gif

  |   90 واژه دوم  |  90 واژه سوم  |  90 واژه چهارم  |  90 واژه پنجم  |  90 واژه ششم  |  90 واژه هفتم (هپتم)  |  90 واژه هشتم  |  90 واژه نهم  |  90 واژه دهم
90 واژه یازدهم   |  90 واژه دوازدهم   |  90 واژه سیزدهم   |  90 واژه چهاردهم   |  90 واژه پارنزدهم   |  90 واژه شانزدهم   |  90 واژه هفدهم   |  90 واژه هجدهم |90 واژه نوزدهم
90 واژه بیستم   |  90 واژه بیست و یکم  |  90 واژه بیست و دوم  |  90 واژه بیست و سوم  |  90 واژه بیست و چهارم

تازیپارسی تازیپارسی تازیپارسیاولنخست امدادیاری رسانی عرضپهنااولیننخستین مددیاری طولدرازاابتدانخست امدادگریاری رسان طویلدرازشروعآغاز عازمرهسپار ارتفاعبلندیلباسجامه مقابلروبرو عریضپهنفتح یا ظفرپیروزی مساویبرابر عمیقگودرئیس یا مسئولسرپرست نصیحتپند یا اندرز مریضبیمارمراجعتبازگشت مجلسانجمن مریضی یا مرضبیماریشجاعدلیر عقلخرد مریض خانهبیمارستانطعممزه منظرهچشم انداز مجروحزخمیعاقبتسرانجام حبسزندان جرحزخمخطیبسخنران محبوسزندانی صدمهآسیبصلحسازش - آشتی موفقیتکامیابی صدمه دیدهآسیب دیدهظاهرنما موفقکامیاب مصدومآسیب دیدهمشاهدهدیدن عظیمسترگ اولادفرزندانداخلتو یا درون رفیقدوست عدلدادمنهدمنابود کلمهواژه عادلدادگستر - دادگرانهدامنابودی کلماتواژه ها ظلمستم - بیداداطلاعآگاهی انتخابگزینش ظالمستمگر - بیدادگرحاضرآماده استقامتپایداری قره قروت (ترکی)ترف (Tarf)ساحلکناره یا کنار تذکریادآوری تحرکجنبشغریبناآشنا قریبنزدیک خلاصیرهاییغریبیناآشنایی بینمیان خلاصرهاغسلشست و شو صلوةنماز اخویبرادرعهدپیمان قرارپیمان قراردادپیمان نامهعیدجشن قدرتمندنیرومند قدرتنیرو - تواناعیادجشن ها رسولفرستاده ارسال کردنفرستادنسئوالپرسش جوابپاسخ فرارگریزسرقتدزدی سارقدزد یومیهروزانهبینهایتبیکران قابل قبولپذیرفتنی مفیدسودمند

  |   90 واژه دوم  |  90 واژه سوم  |  90 واژه چهارم  |  90 واژه پنجم  |  90 واژه ششم  |  90 واژه هفتم (هپتم)90 واژه هشتم  |  90 واژه نهم  |  90 واژه دهم
90 واژه یازدهم   |  90 واژه دوازدهم   |  90 واژه سیزدهم   |  90 واژه چهاردهم   |  90 واژه پارنزدهم   |  90 واژه شانزدهم   |  90 واژه هفدهم   |  90 واژه هجدهم |90 واژه نوزدهم
90 واژه بیستم   |  90 واژه بیست و یکم  |  90 واژه بیست و دوم  |  90 واژه بیست و سوم  |  90 واژه بیست و چهارم

/ 0 نظر / 9 بازدید