تازیپارسیتازیپارسیخداحافظخدانگهدار یا بدروداحسنت، برکه‏ الله، براوو(فرانسه)یاباریکلاآفرینبسمه تعالیبه نام خدا 

هفته سوم

 

هفته چهارم

تازیپارسیتازی

پارسی

شمسیخورشیدیاستدعا می کنمخواهش می کنم
درخواست می کنم
وطنمیهنشب بخیرشب خوشسئوال کردن

اسم شما چیست؟

پرسیدن

نام شما چیست؟

روز بخیرروزخوش 

هفته پنجم

 

هفته ششم

تازیپارسیتازی

پارسی

جمعهآدینهابن سیناپور سیناالی یا لغایتتاعید نوروزجشن نوروززلزلهزمین لرزهمخصوصویژهطبیبپزشکصحبتگفتگوکبیربزرگخاتمه، انتها یا منتهیپایان - ته 

هفته هفتم

 

هفته هشتم

تازیپارسیتازی

پارسی

قبل ازپیش اززراعت یا زارعکشاورزی یا کشاورزبعد ازپس ازطفل - اطفالکودک - کودکانعلمدانشحمایتپشتیبانیعالمدانشمندفکراندیشهقسمسوگندحاملهآبستن - باردارمحققپژوهنده یا پژوهشگرمعلمآموزگارتحقیقپژوهشمحصلدانش آموز 

هفته نهم

 

هفته دهم

تازیپارسیتازی

پارسی

راجع بهدربارهعفوبخششضعفسستی - ناتوانیاطاعتپیروی - فرمانبرداریوسطمیان یا میانیصبحبامدادنصفنیم  یا نیمهمحافظنگهبانطبخپختنامتحانآزمونمطبخآشپزخانهمحترمارجمند - گرامیواقعه یا اتفاقرویداد یا رخدادنهاییپایانیحادثهپیشامدسعادتبهروزی - خوشبختی

/ 0 نظر / 10 بازدید