سر حلقه ازدواج

سر حلقه ازدواج

سر حلقه ازدواج magnify

چرا حلقه ازدواج باید در انگشت چهارم قراربگیرد؟
مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید . تا معجزه ای شگفت انگیز را متوجهشوید.(این مطلب برگرفته از اساطیر چینی است)

1- ابتدا کف دو دستتان را روبروی هم قرار دهید ودو انگشت میانی دست های چپ و راستتان را پشت به پشت هم بچسبانید.

2- چهار انگشت باقی مانده را از نوک آنها به هممتصل کنید.

3- به این ترتیب تمامی پنج انگشت به قرینه شان دردست دیگر متصل هستند.

4- سعی کنید انگشتان شست را از هم جدا کنید. انگشت شست نمایانگر والدین است. انگشت های شست می توانند از هم جدا شوند زیراتمام انسان ها روزی می میرند . به این صورت والدین ما روزی ما را ترک خواهند کرد.

5-لطفا مجددا انگشت هایشست را به هم متصل کنید . سپس سعی کنید انگشت های دوم را از هم جدا نمائید. انگشتدوم (انگشت اشاره ) نمایانگر خواهران و برادران هستند. آنها هم برای خودشان همسر وفرزندانی دارند. این هم دلیلی است که انها ما را ترک کنند.

6- اکنون انگشت های اشاره را روی هم بگذارید وانگشت های کوچک را از هم جدا کنید. انگشت کوچک نماد فرزندان شما است. دیر یا زودآنها ما را ترک می کنند تا به دنبال زندگی خودشان بروند.

7- انگشت های کوچک را هم به روی هم بگذارید. سعیکنید انگشت های چهارم (همان ها که در آن حلقه ازدواج را قرار می دهیم) را از هم بازکنید. احتمالا متعجب خواهید شد که می بینید به هیچ عنوان نمی توانید آنها را از همباز کنید. به این دلیل که آنها نماد زن و شوهری هستند که برای تمام عمر به هم متصلباقی می مانند.

عشق های واقعی همیشه و همه جا به هم متصل باقیمی مانند.

شست نشانه والدین است .
انگشت دوم خواهر و برادر
.
انگشت وسط خود شما
.
انگشت چهارم همسر شما
.
و انگشت آخر هم نماد فرزندان شما است

/ 0 نظر / 18 بازدید